ًںŒ¸ًںŒ¸ Nل؛؟n thئ،m Thل؛§n Tأ*i - Phل؛*t Thل»§ - Hoa Sen
ًںژ†ًںژ†Thل؛¯p Sأ،ng Tأ*i Vل؛*n - May Mل؛¯n Cل؛£ Nؤƒm
ًںŒ¼ًںŒ¼Nؤƒm Mل؛*u Tuل؛¥t sل؛¯p ؤ‘ل؛؟n, Ban thل»‌ nأھn cأ³ mل»™t cل؛·p Nل؛؟n Phل؛*t Thل»§ phong thل»§y, mل»™t cل؛·p nل؛؟n Thل؛§n Tأ*i Hoa Sen khأ´ng chل»‰ hoأ*n thiل»‡n ngإ© hأ*nh أ¢m dئ°ئ،ng mأ* cأ²n mang ؤ‘ل؛؟n khأ´ng khأ* Tل؛؟t ل؛¥m cأ؛ng, cل؛§u chأ؛c mل»™t nؤƒm may mل؛¯n, phأ،t tأ*i.
Sل؛£n Phل؛©m:
Trل»چng lئ°ل»£ng:
ًں’°ًں’° Hoa Sen Thل؛§n Tأ*i: 1kg/bل»™ (Giأ، 250k)
ًںŒ±ًںŒ± Phل؛*t thل»§: 1,4kg/cل؛·p (Giأ، 230k)
ًںŒ¸ًںŒ¸ Hoa Sen: 1kg/cل؛·p (Giأ، 160k)
ًں‘‰ Nل؛؟n cأ³ thل»‌i gian chأ،y khoل؛£ng 60-72h(tئ°ئ،ng ؤ‘ئ°ئ،ng khoل؛£ng 3 ngأ*y)
ًں‘‰ Khi thل؛¯p nل؛؟n tل»ڈa mأ¹i thئ،m giل»‘ng mأ¹i hئ°ئ،ng Phل؛*t thل»§
ًں‘‰ Tim nل؛؟n ؤ‘ئ°ل»£c lأ*m tل»« sل»£i bأ´ng tل»± nhiأھn khأ´ng cأ³ chأ¬ vأ* khأ´ng ؤ‘ل»™c hل؛،i
Cأ³ giأ، sؤ© > 5 cل؛·p
Liأھn hل»‡: 0902.363.000
Facebook: https://www.facebook.com/dochungtet/
Shopee: https://shopee.vn/N%E1%BA%BFn-Th%E1%...2045.819526963
ؤگل»‹a chل»‰: 97/101 Trل؛§n Hئ°ng ؤگل؛،o P6 Q5 HCM